links for 2008-10-03

October 3rd, 2008 Da Vinci
 • A cloud-based image optimization service. They provide a few different ways to make image optimization very easy.

One Response to “links for 2008-10-03”

 1. seo online Says:

  Chúc m?ng t? Colorado ! Tôi bu?n chán ??n ch?t t?i n?i làm vi?c vì v?y tôi
  ?ã quy?t ??nh Trình duy?t c?a b?n trang
  web trên iphone c?a tôi trong gi? ngh? tr?a. Tôi thích
  tình yêu Thông tin b?n hi?n ?ây và không th? ch? ??i ??
  có m?t cái nhìn khi tôi v? nhà. Tôi s?c cách nhanh chóng blog c?a b?n ???c t?i v? ?i?n tho?i di ??ng
  c?a tôi ?i?n tho?i di ??ng .. Tôi th?m chí không s? d?ng wifi,
  3G ch? .. Dù sao, r?t t?t trang web !

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>